Groepen

Leerkrachten

Groep 1 /2 groen

Juf Kristel de Graaf ma/di en juf Esther Bijker ma/di/wo

Groep 1 / 2 blauw

Juf Elly Zijlstra di/wo en juf Aukje Lindeboom ma/do /vr

Groep 1 / 2 geel

Juf Sissy de Vries ma/di/wo en juf Marijke van der Werf wo/do/vr

Groep 3 A

Juf Agnes de Boer ma/di/vr en juf Jeltje de Boer wo/do/vr

Groep 3 B

Juf Imma Kuipers ma/di/wo en juf Berber Terpstra wo/do/vr

Groep 4A

Juf Titia Feenstra en juf Sonja Wierenga

Groep 4B

Juf Sybrigt Monsma en juf Therese Bergsma

Groep 5A

Juf Anneke Hornstra en juf Marijke van der Werf

Groep 5B

Meester Lieuwe Sybesma en juf Imma van der Meer

Groep 6

Juf Elina de Vries en juf Minke Prinsen

Groep 7A

Meester Pé Vellinga en juf Ellie ter Heide

Groep 7B

Meester Bartele van der Veer en juf Ellie ter Heide

Groep 8

Juf Sonja Wierenga en meester Gerton Griep

Pagina delen: