Team

 

Groepsindeling schooljaar 2018-2019

 

Groepen

 2018-2019

1/2 groen

Juf Imma van der Meer (ma/di/wo/do) en juf Esther Bijker (vr)

1/2 blauw

Juf Esther Bijker (ma) en juf Marijke van der Werf (di/wo/do/vr)

1/2 geel

Juf Sissy de Vries (di/wo/do) en juf Anneke Visser (vervangt Elly Zijlstra) ma/wo/vr

3A

Juf Agnes de Boer (ma/di/ vr) en Jeltje de Boer (wo/do/vr)

3B / 4A

Juf Sybrigt Keizer (ma/di/wo) en juf Berber Terpstra (wo/do/vr)

4B

Titia Feenstra + aantal woensdagen juf Anneke Visser

5A

Juf Anneke Hornstra en op de donderdagen meester Pé Vellinga

5B

Meester Lieuwe Sybesma (ma/di/wo) en juf Elina de Vries (do/vr)

6A

Meester Pé Vellinga (ma/di/wo) en juf Minke Prinsen (do/vr)

6B

Juf Ellie ter Heide (ma/do/vr) en juf Minke Prinsen (di/wo)

7

Meester Bartele van der Veer (ma/di/do/vr) en juf Fenna Portena (dinsdag)

8A

Juf Fenna Portena (maandag) en meester Gerton Griep (di t/m vr)

8B

Meester Tijn van Esch  (ma/di/ wo ) en juf Thérese Bergsma (do/vr)

 

Management team:

Intern begeleiders: Romkje Kooistra en Thérèse Bergsma

ICT: Lieuwe Sybesma, Jeltje de Boer, Sybrigt Monsma

Administratie: Jacqueline Reitsma-Bode

Leerteamleider onderbouw: Sissy de Vries

Leerteamleider middenbouw: Anneke Hornstra

Leerteamleider bovenbouw: Ellie ter Heide

Directeur: Tjitske de Jager

 

 

Pagina delen: