Ouders

Extra aanbod

CBO Meilân wil voor alle leerlingen onderwijs op maat bieden.
Leerlingen kunnen deelnemen aan Ingenium, Technium of Playing for Success.

Ook verzorgt CBO Meilân, samen met de gemeente Heerenveen, de gemeente De Fryske Marren en het openbaar onderwijs in Joure en Heerenveen voor onderwijs in de Taalklassen.

STEAMpoint is het doe-lab van CBO Meilân.

 

STEAMpoint

Het doe-lab van Futura en CBO Meilân waar je met je klas spannende dingen kunt bedenken, maken en beleven.Je leert er van alles over robot-denken, maakkunde, kunstmatige intelligentie en beeld en geluid. Eerst ga je op ontdekkingsreis, dan verzin je zelf een ontwerp en werk je een prototype uit… die je test… en verbetert… en vol trots presenteert! Dus tot snel bij STEAMpoint Oudehaske of Heerenveen.
BE A MAKER!

Ingenium

Visie
Binnen CBO Meilân wordt hoogbegaafdheidsleren en onderwijzen vormgegeven. We bedienen de kinderen met een specifieke onderwijsbehoefte dicht bij huis. Het welbevinden van de kinderen en het plezier op school wordt vergroot door te werken aan de specifieke onderwijsbehoefte en we laten de intellectuele capaciteiten van deze kinderen tot uiting komen. Het werken met een verrijkingsgroep en een portfolio zorgt ervoor dat kinderen leren leren (tranfser van informeel naar formeel leren), leren leven (ontwikkelen van de kracht in jezelf) en leren denken op analytisch, praktisch en creatief denkniveau.(R.J. Sternberg). Het werken aan en oefenen met deze vaardigheden tijdens de lessen in de verrijkingsgroep, maar zeker ook tijdens reguliere schooltijden heeft als gevolg dat leerlingen zich beter kunnen redden in de maatschappij.

Organisatie
De verrijkingsgroep Ingenium biedt op drie plaatsen onderwijs: in Joure, Heerenveen en Lemmer. ’s Ochtends is er een aanbod voor kinderen uit de bovenbouwgroepen 6, 7, 8 en ’s middags voor de kinderen uit de middenbouwgroepen 3, 4, 5. Iedere week gaan de kinderen een dagdeel naar de verrijkingsgroep. Ze krijgen daar les van speciaal opgeleide leerkrachten. De rest van de week krijgen zij onderwijs op maat binnen de eigen school.

Per school verschillend:
Locatie Joure – donderdag
De verrijkingsgroep Ingenium vindt plaats op de E.A. Borgerschool, Julianalaan 3 in Joure.
Deelnemende scholen:
E.A. Borgerschool, It Haskerfjild, Dr. G.A. Wumkesskoalle, De Trieme en Bloei.

Aanmeldingsprocedure
Kinderen kunnen twee keer per jaar aangemeld worden voor deelname aan de verrijkingsgroep. De school is verantwoordelijk voor deze aanmelding. Tevens is er een protocol opgesteld waarin staat beschreven welke kinderen in aanmerking komen voor de verrijkingsgroep. Na de aanmelding volgt een intakegesprek met een toelatingscommissie die uiteindelijk bepaalt welke kinderen worden toegelaten.

Evaluatie
Er wordt bij Ingenium gewerkt in blokken. Gedurende elk blok wordt de ontwikkeling van de kinderen nauwlettend gevolgd. In januari wordt bekeken of de deelname aan de verrijkingsgroep nog een vervolg krijgt in de daaropvolgende periode. Aan het einde van het schooljaar vindt er een eindevaluatie plaats. Beide momenten van evaluatie zijn er gesprekken met ouder, kind en Ingenium leerkracht(en). Beide evaluatiemomenten zijn ook bedoeld voor in- en uitstroom van kinderen.

Groepen
Om de wachtlijsten zoveel mogelijk te voorkomen is besloten de groepsgrootte bij te stellen naar maximaal 20 kinderen. Om deze grootte op te kunnen vangen en daarbij elk kind goed te kunnen begeleiden bij het werken aan zijn persoonlijke leerdoelen, worden de lessen het komende schooljaar verzorgd door gespecialiseerde leerkrachten.

Ingenium wordt gecoördineerd vanuit de directeuren door Elisah van Zanden.
U kunt ons bereiken via ingenium@cbo-meilan.nl

Technium

Visie
Binnen CBO Meilân wordt hoogbegaafdheidsleren en onderwijzen vorm gegeven. We bedienen de leerling met een specifieke onderwijsbehoefte dicht bij huis. Met Technium realiseren wij een uitbreiding voor leerlingen die graag met hun handen werken en daarbij meer uitdaging en ondersteuning kunnen gebruiken.
Het welbevinden van de leerling en het plezier op school wordt vergroot door te werken aan deze specifieke praktische onderwijsbehoefte. We laten de praktische capaciteiten van deze leerling tot uiting komen. We werken met een portfolio waarin de persoonlijke ontwikkeling van het kind nauwlettend wordt gevolgd.

Voor wie is de verrijkingsgroep?
Talentvolle leerlingen met een ondersteuningsbehoefte komen ervoor in aanmerking om naar Technium te gaan. Dit zijn leerlingen die op de eigen school onvoldoende tot hun recht komen. De kinderen worden in staat gesteld om het beste uit zichzelf te halen door met en van elkaar te leren en zich in brede zin te ontwikkelen.

Doel van de Technium
Bij Technium krijgen leerlingen extra ondersteuning op het gebied van praktische vaardigheden, sociale competenties (kunnen samenwerken en afstemmen met anderen) en zelfbeeld (hanteren van eigen gevoelens en omgaan met zichzelf). Het aanbod in Technium is praktisch van aard. Er komen andere vakken en onderwerpen aan de orde dan in de reguliere groep.

Bij Technium:

  • Ontmoeten en werken leerlingen samen met “ontwikkelingsgelijken”.
  • Worden leerlingen begeleid in de sociaal-emotionele ontwikkeling.
  • Is aandacht voor praktische vaardigheden.
  • Wordt gewerkt aan de door ouders en het kind opgestelde leerdoelen.
  • Wordt gewerkt aan de kracht vanuit het kind zelf, denk aan doorzetten.

Organisatie:
Technium vindt plaats op drie locaties met verschillende technische profielen (o.a. Groene Techniek; Bouwen, Wonen & Interieur; Produceren, Installeren & Energie):

  • Nordwin College (Heerenveen)
  • Kei College (Heerenveen)
  • Zuyderzee Lyceum (Lemmer)

Op deze locaties komen de leerlingen één ochtend in de week bijeen, waar zij worden begeleid door een VO-docent en een PO-docent.
De ouders/verzorgers zijn verantwoordelijk voor het vervoer van en naar de locatie.

Playing for Succes

Playing for Success is een naschools programma voor kinderen van 9 tot 14 jaar.
Om sociaal-emotionele redenen loopt het op school, soms tijdelijk, minder lekker dan je verwacht. Er komt niet uit wat erin zit.

Playing for Success draagt bij aan een betere motivatie en meer zelfvertrouwen. Hierdoor worden de schoolprestaties beter. Op onze scholen wordt gekeken welke leerlingen dit naschoolse programma nodig hebben.

Motivatie
Kinderen zijn van nature gemotiveerd om te leren. Negatieve ervaringen kan die motivatie verminderen en zorgen voor een verkeerd zelfbeeld. Het zelfvertrouwen neemt af en ze gaan er zelf in geloven dat ze niet goed kunnen leren.

Inspiratie
Playing for Success neemt leerlingen mee naar een uitdagende en inspirerende plek buiten school. 10 tot 12 weken lang doen ze er zoveel mogelijk positieve leerervaringen op. Ze werken samen aan spannende opdrachten in een echte wow-omgeving. We zorgen ervoor dat ze zich weer bijzonder voelen en in zichzelf gaan geloven.

Zelfvertrouwen
Het innovatieve programma, de intensieve begeleiding en de bijzondere omgeving; Playing for Success daagt leerlingen uit, stimuleert en prikkelt tot betere prestaties. Want als kinderen ontdekken dat ze wél kunnen leren en dat leren ook nog leuk is, krijgen ze hun zelfvertrouwen terug en nemen hun schoolprestaties vaak vanzelf toe.

Belegeiding
Naast beroepskrachten (leraren), zorgen enthousiaste stagiairs en stagiaires voor een persoonlijke begeleiding. Ook zij vinden het een uitdaging om aan dit bijzondere programma mee te doen. Rolmodellen zetten zich met plezier in voor het leercentrum en de kinderen! Het is niet moeilijk voor te stellen dat leren bij Playing for Success een feest is. Wij noemen het: leren met een WOW-factor.

Meer informatie staat op de website van:

Playing for Success