Welkom

Over ons

DOEL:
Elke dag met plezier naar school.
(De basisschooltijd wordt een dierbare herinnering)

DOOR:
Kinderen te leren omgaan met verschil
Kinderen te leren inleven in anderen
Kinderen te laten ervaren dat ze (alleen en samen) meer kunnen dan ze denken

MET:
Eigentijds onderwijs met de Bijbel als bron.
Aandacht en uitdaging voor het kind.

It Haskerfjildlied

(refrein)
Hee hee Haskerfjild

kom bij ús op skoalle
Hee hee Haskerfjild,
ik wit wol wêr ’t is
wij wurkje mei syndroom allen
want mei-inoar berikk’je wat
en kin it hast net mis

Lyts en grut, jong en âld
echte Haskerfjilders
binnen minsken fan de wrâld
amper yn groep ien
of al hast acht hier Bern man hús
By ús op It Haskerfjild file wy ús thús.

(refrein)

Wêr’st ek wei komst 
Hoe’st ek hiest
’t aldermoaiste is
datsto der elke die wer bist 
Yn de groep of op it plein
wy tinke om in oar
dêrom sjonge wy hjir hjoed
Mei it hiele koar 

(refrein)